Lucht- en rookgaszuivering

Airprotech srl.

AIRPROTECH s.r.l.

Piazza Vittorio Veneto 8
I – 20013 MAGENTA (MI)
Italië

T: +39 02 979 0466
F: +39 02 979 7483
www.airprotech.eu

Airprotech levert:

 • Naverbranders
 • RTO installaties
 • katalystische naverbranders
 • zeoliet rotorconcentrators
 • actief koolfilters
 • scrubbers
 • wastorens
 • DeNOx-installaties

Airprotech levert een brede waaier van oplossingen voor het zuiveren van lucht- en rookgasstromen. Over heel Europa levert Airprotech installaties en heeft op die manier een ruime ervaring opgebouwd met luchtzuivering in diverse sectoren.

Er zijn Airprotech installaties in werking bij farmaceutische en chemische bedrijven, in aluminiumsmelterijen, in de voedingsindustrie, bij drukkerijen, in textielbedrijven en bij elektronicabedrijven, bij glasvezelverwerking, bij waterzuivering en lederverwerking….

Naar welk type lucht- en gaszuivering bent u op zoek?

Thermische naverbranders

Vluchtige organische solventen (VOS) in luchtstromen worden gereduceerd door oxidatie via naverbranding. Deze techniek wordt veel toegepast in processen waarbij het economisch niet rendabel is om de solventen terug te winnen. Bij oxidatie van niet-gehalogeneerde VOS gaat volgend proces door:

VOS  →   CO2 en H2O2

Bij een groot debiet en een lage concentratie wordt de verbranding voorafgegaan door een zeoliet rotorconcentrator, dit om de oxidizer rendabeler te maken.

Recuperatieve thermische oxidizer

 • debieten tot 50.000 Nm³/u
 • hogere concentraties (> 6 g/Nm³)
 • ideaal voor aanmaak van stoom of opwarmen thermische olie aan uitgang
 • warmterecuperatie via warmtewisselaar
 • heel eenvoudige installatie
 • gemakkelijk te bedienen
 • weinig onderhoud nodig

Regeneratieve thermische oxidizer

 • debieten: 1.000 tot 150.000 Nm³/u
 • concentratie: 1g – 10 g/Nm³
 • warmterecuperatie via inert materiaal
 • geringe werkingskost
 • energierecuperatie mogelijk
 • debietwijzigingen van 25% tot 100%
 • concentratiewijziging mogelijk
 • hoge concentraties: inspuiten in verbrandingskamer mogelijk

Katalytische oxidizer

 • debieten: 1.000 tot 40.000 Nm³/u
 • concentratie: 1 tot 8 g/Nm³
 • lagere werkingstemperatuur
 • minder energie nodig bij opstart door lagere temperatuur
 • flexibel bij debietschommeling
 • mogelijks energierecuperatie aan uitgang
 • geen gevaar voor CO en NOx uitstoot (temperatuur blijft laag)

Oxidizer voor gehalogeneerde VOS

Bij de oxidatie van gehalogeneerde VOS wordt er HCl gevormd, waardoor het
nog noodzakelijk is om dit te verwijderen via absorptie-systemen. De oxidizer wordt gevolgd door een quench toren, waar de luchtstroom afgekoeld wordt en vervolgens door een gaswasser, waar het HCl geneutraliseerd wordt door een NaOH-oplossing. Hierdoor wordt het debiet beperkt tot 20.000 Nm³/u.

Adsorptie - door actief kool of zolieten

Lucht- en rookgaszuivering door adsorptie is een fysisch proces waarbij de vluchtige organische solventen (VOS) geconcentreerd worden op een vast oppervlak. Actief kool en zeolieten worden vaak gebruikt om VOS’en te binden zoals aromaten, alifaten, gehalogeneerde KWS, esters,…

Zeoliet rotorconcentrator

Voor het zuiveren van rookgassen met relatief lage concentraties aan solventen en een groot debiet, wordt de rotorconcentrator ingeschakeld in combinatie met thermische naverbranding.

Bij deze toepassing zou de rechtstreekse verbranding van VOS’en een te grote energietoevoer vereisen. Daarom wordt de concentratie van de te neutraliseren stoffen opgebouwd in de rotorconcentrator.

Actief kool - verloren

Actief kool heeft een oppervlakte van 1.200 m²/g en hoger. Deze grote oppervlakte is een gevolg van de grote poreusheid van dit materiaal en hierdoor heeft actief kool een grote bindingscapaciteit.

Eenmaal de actief koolfilter verzadigd is met VOS’en, werkt het niet meer en dient het de filter vervangen te worden door vers actief kool. Daardoor spreekt men in dit geval van ‘verloren’ actief kool.

Actief kool - regeneratie on-site

Actief kool kan ook geregenereerd worden on-site. Hierbij wordt het actief kool opnieuw ‘actief’ gemaakt met stoom of een inert gas. De installatie bestaat dan uit 2 of meer parallelle filters.

De filters werken afzonderlijk in 4 opeenvolgende cycli en verzekeren zo een continue zuivering: absorptie, regeneratie, drogen, koelen

Absorptie - gaswassers voor rookgaszuivering

VOC & VIC chemisch/fysische absorptie is het gevolg van gas-vloeistof contact. Het kan hoofdzakelijk toegepast worden voor alle substanties die oplosbaar zijn in water of in oplossingen met chemicaliën. De keuze van het wasmiddel en de gaswasser is afhankelijk van de chemische samenstelling en de oplosbaarheid van de te zuiveren verontreinigingen.

Gaswasser met geperforeerde platen

De wastoren is uitgerust met 2 of meerdere geperforeerde platen. De verontreinigde luchtstroom wordt onderaan de toren ingebracht en gaat doorheen de openingen in de platen naar boven. Na een passage doorheen een vochtscheider verlaat de gewassen luchtstroom de gaswasser.

Boven de bovenste plaat wordt de wasoplossing ingebracht die in tegenstroom via de geperforeerde platen naar beneden stroomt. Dit verzekert een goed contact tussen de luchtstroom en het wasmiddel.

Gaswasser met pakking

De werking van deze installatie is identiek aan een gaswasser met geperforeerde platen, maar het contact tussen de luchtstroom en het wasmiddel wordt nu vergroot door het gebruik van een vaste pakking i.p.v. platen.

Condensatie van VOS - via cryogenie

Lucht- en rookgassen kunnen ook gezuiverd worden door condensatie van vluchtige organische solventen: de VOS’en worden van de gasfase naar de vloeibare fase gebracht. De solventen kunnen zo teruggewonnen en hergebruikt worden in het productieproces. Dit wordt voornamelijk toegepast in de chemische en farmaceutische sector.

Ontstoffing - gaswassers en ventury scrubbers voor ontstoffing van luchtstromen

Ontstoffing van luchtstromen kan op 2 manieren: droge of natte ontstoffing. Technieken voor droge ontstoffing zijn cyclonen, vaste filters of de Wringing Separator. Bij natte ontstoffing wordt er een wasoplossing gebruikt, waardoor door contact de stofdeeltjes absorberen in de vloeistof en zo de luchtstroom in de scrubber gezuiverd wordt.

Gewasser met geperforeerde platen

De gaswasser is uitgerust met 2 of meerdere geperforeerde platen. De verontreinigde luchtstroom wordt onderaan de toren ingebracht en gaat eerst doorheen een pre-washing zone en vervolgens via de openingen in de platen naar boven. Na een passage doorheen een vochtscheider verlaat de gewassen luchtstroom de gaswasser.

Boven de bovenste plaat wordt de wasoplossing ingebracht die in tegenstroom via de geperforeerde platen naar beneden stroomt. Dit verzekert een goed contact tussen de stofdeeltjes en het wasmiddel.

Ventury scrubber

Natte ontstoffing kan ook gerealiseerd worden met een ventury scrubber. Hierbij wordt het stof verwijderd door het verschil in snelheid tussen de luchtstroom en de wasoplossing, waardoor het contact met de stofdeeltjes sterk wordt gestimuleerd.

DeNOx - verwijderen van sikstofamines in luchtstromen

NOx in lucht- en rookgassen staat voor de verschillende stikstofoxiden (NO,NO2,NO3) die in deze rookgassen aanwezig zijn. De stikstofoxides worden hieruit verwijderd door katalytische reductie.

DeNOx installatie

Selectieve Katalytische Reductie op basis van ammoniak:
4 NO + 4 NH3 + O2    →    4 N2 + 6 H2O

Piping en luchtkanalen

Voor het aanzuigen van de te zuiveren lucht en voor de aanvoer ervan naar de luchtzuiveringsinstallatie werkt DTA samen met de afdeling PIPING SOLUTIONS van CGK Group uit Gullegem.  Door de installaties van AirProtech te combineren met de piping van CGK bieden wij onze klanten een goede oplossing inzake planning en installatie van het geheel.

CGK-Group bvba
Westlaan 7
8560 Gullegem

Tel: +32(0)56 42 22 02
Fax: +32(0)56 42 22 05
E-mail: info@cgk-group.com

www.cgk-group.com